English below

Interconnect volgt de ontwikkelingen rondom COVID-19 (het coronavirus) op de voet. Vanaf 1 juni 2020 moeten bezoekers van onze datacenters zich houden aan onderstaande maatregelen. Door het betreden van onze terreinen gaat u akkoord met deze maatregelen.

Toegang

Interconnect accepteert tot 1 juli 2020* datacenterbezoeken van maximaal vijf bezoekers per klant (inclusief monteurs van derden). Op de deuren van spreekkamers is de maximale capaciteit vermeld. U moet zich hier strikt aan houden. Er wordt geen toegang verleend aan personen die:

 • Symptomen hebben die wijzen op COVID-19 (koorts, aanhoudend hoesten of kortademigheid);
 • En/of in hun omgeving zijn geconfronteerd met koorts of de aanwezigheid van COVID-19;
 • En/of niet via de juiste weg zijn aangemeld voor een datacenterbezoek.

Bezoekers met duidelijke symptomen wordt de toegang geweigerd. Als u twijfelt of u aan de toegangseisen voldoet, stelt Interconnect een contactloze thermometer beschikbaar. De resultaten hiervan hoeft u met niemand te delen.

Bezoek

Tijdens uw bezoek moet u zich houden aan de volgende regels:

 • Houd 1,5 meter afstand, was regelmatig uw handen en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met de door Interconnect beschikbaar gestelde desinfectiegel;
 • Volg alle verdere aanwijzingen in het pand van (het personeel van) Interconnect op;

Response team

Interconnect heeft een response team samengesteld. Dit team acteert als meldpunt voor vragen en stelt maatregelen vast op basis van overheidsinformatie. Het response team is bereikbaar voor vragen en opmerkingen per telefoon (073-8800000) en e-mail (riskcompliance@interconnect.nl).

Response Level

Het response team heeft vier response levels geïdentificeerd. Per level is bepaald welke stappen nodig zijn om de (in)directe gevolgen van de coronapandemie voor Interconnect te beperken. Momenteel is het tweede response level actief: bedrijfsbrede response met extra veiligheidsmaatregelen. Als u een nieuwe dienst of uitbreiding aanvraagt, dient u nog steeds rekening te houden met langere doorlooptijden. Het response team bepaalt wekelijks of het response level wordt op- of afgeschaald.

 

*definitieve einddatum is afhankelijk van de datum, waarop de overheid de maatregelen omtrent het virus intrekt of versoepelt.

Download het COVID-19 statement in pdf

 


 

Interconnect closely monitors the evolving developments around COVID-19. From June 1, 2020, all visitors of our data centers must comply with the following measures. By entering our sites you agree to these measures.

Access

Until July 1, 2020*, Interconnect will accept visits of up to five visitors per customer (including third-party engineers). Meeting rooms have a maximum capacity which is listed on the doors. You must adhere strictly to this capacity. Access will not be granted to persons who:

 • Have symptoms that indicate the presence of COVID-19 (fever, persistent cough, or shortness of breath).
 • And / or have come into contact with fever or the presence of COVID-19 in their direct environment.
 • And / or are not properly registered for a data center visit.

Access will be denied for visitors with clear symptoms. For those visitors who are unsure whether they meet the access requirements, Interconnect provides a contactless thermometer. They do not have to share the results with anyone.

Visit

During your visit to our sites, you must adhere to the following measures:

 • Keep a distance of at least 1.5 meters, wash your hands regularly and cough and sneeze in your elbow.
 • You are obliged to disinfect your hands upon entering the building. Disinfectant gel is available at the counter.
 • Follow all further instructions in the premises of (the staff of) Interconnect.

Response team

Interconnect appointed a response team. This team acts as a central point for questions and determines measures based on government policy. For questions and comments contact us: +31 73 88 000 00 / riskcompliance@interconnect.nl.

Level of Response

The response team has identified four levels of response. For each level, steps are determined which are necessary to limit the (in)direct consequences of the corona pandemic for Interconnect. The current response level is the second level (company-wide response with additional security measures). Customer orders are processed, but lead times will still be longer. The response team determines weekly whether the response level is scaled up or down.

 

* The final end date depends on the date on which the government withdraws or relaxes the measures concerning the virus.

Download COVID-19 statement in pdf