English below

Interconnect volgt de ontwikkelingen rondom COVID-19 (het coronavirus) op de voet. Vanaf 11 mei 2020 dienen alle bezoekers van onze datacenters zich te houden aan onderstaande maatregelen. Door het betreden van onze terreinen gaat u akkoord met deze maatregelen.

Toegang

Interconnect accepteert tot 1 juni 2020* datacenterbezoeken van maximaal twee bezoekers per klant (inclusief monteurs van derden). Bezoekers mogen tot dan alleen DC1 of DC2 bezoeken, u dient uw personeel dus over de locaties te verdelen. Spreekkamers zijn tijdelijk niet beschikbaar. Er wordt geen toegang verleend aan personen die:

 • Symptomen hebben die wijzen op aanwezigheid van COVID-19 (koorts, aanhoudend hoesten of kortademigheid);
 • En/of minder dan 14 dagen geleden in een erkend risicogebied zijn geweest (zie www.rivm.nl);
 • En/of in hun directe omgeving zijn geconfronteerd met koorts of de aanwezigheid van COVID-19;
 • En/of niet via de juiste weg zijn aangemeld voor een datacenterbezoek.

Bezoekers die duidelijke symptomen vertonen wordt de toegang geweigerd. Mocht u twijfelen of u aan de toegangseisen voldoet, stelt Interconnect een contactloze thermometer beschikbaar. De resultaten hiervan hoeft u met niemand te delen.

Bezoek

Tijdens uw bezoek aan onze terreinen dient u zich te houden aan de volgende maatregelen:

 • U moet minstens 1,5 meter afstand houden van anderen. Fysiek contact, zoals handen schudden, is niet toegestaan.
 • U bent bij binnenkomst verplicht om uw handen te desinfecteren. Interconnect stelt hiervoor desinfecterende gel beschikbaar aan de balies van onze datacenters.
 • U dient opvolging te geven aan de hygiënische tips van het RIVM: was regelmatig uw handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Response team

Interconnect heeft een response team samengesteld. Dit team acteert als centraal meldpunt voor vragen van stakeholders, monitort dagelijks de stand van zaken en landelijke richtlijnen van het RIVM en GGD, identificeert en beoordeelt de risico’s voor Interconnect en stelt op basis hiervan maatregelen vast. Het response team is bereikbaar voor vragen en opmerkingen per e-mail (riskcompliance@interconnect.nl) en telefoon (073-8800000).

Response Level

Het response team heeft vier response levels geïdentificeerd. Per level is bepaald welke stappen nodig zijn om de (in)directe gevolgen van COVID-19 voor Interconnect te beperken. Interconnect verlaagt op 11 mei 2020 het response level naar het tweede niveau (bedrijfsbrede response met extra veiligheidsmaatregelen). Op 11 mei 2020 eindigt de change freeze. Als u een nieuwe dienst of uitbreiding aanvraagt dient u nog steeds rekening te houden met langere doorlooptijden en stagnatie door maatregelen vanuit leveranciers. Het response team bepaalt dagelijks of het response level wordt op- of afgeschaald.

 

*definitieve einddatum is afhankelijk van de datum, waarop de overheid de maatregelen omtrent het virus intrekt of versoepelt.

Download het COVID-19 statement in pdf

 


 

Interconnect closely monitors the evolving developments around COVID-19. From April 1, 2020, all visitors of our data centers must comply with the following measures. By entering our sites you agree to these measures.

Access

Until June 1, 2020*, Interconnect will accept visits of up to two visitors per customer (including third-party engineers). Until then, visitors are only allowed to visit DC1 or DC2. This means that you must divide your staff among both locations. Meeting rooms are temporarily unavailable. Access will not be granted to persons who:

 • Have symptoms that indicate the presence of COVID-19 (fever, persistent cough, or shortness of breath)
 • And / or have visited a designated risk area in the last 14 days (see www.rivm.nl);
 • And / or have come into contact with fever or the presence of COVID-19 in their direct environment;
 • And / or are not properly registered for a data center visit.

Access will be denied for visitors with clear symptoms. For those visitors who are unsure whether they meet the access requirements, Interconnect provides a contactless thermometer. They do not have to share the results with anyone.

Visit

During your visit to our sites, you must adhere to the following measures:

 • You need to keep a distance of at least 1.5 meters from others. Physical contact such as shaking hands, is not allowed.
 • You are obliged to disinfect your hands upon entering the building. Disinfectant gel is available at the counter.
 • You need to follow the Dutch Health Authority (RIVM) hygiene tips: wash your hands regularly, cough and sneeze on the inside of your elbow and use paper tissues. See https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 for more information.

Response team

Interconnect appointed a response team. This team acts as a central point for questions from stakeholders, monitors the current situation and national guidelines of the RIVM and GGD on a daily basis, identifies and assesses the risks for Interconnect and determines measures based on this. For questions and comments contact us: +31 73 88 000 00 / riskcompliance@interconnect.nl.

Level of Respons

The response team has identified four levels of response. For each level, steps are determined which are necessary to limit the (in) direct consequences of COVID-19 for Interconnect. As of May 11 2020, Interconnect will lower the response level to the second level (company-wide response with additional security measures) and the change freeze will end. Customer orders are processed, but lead times will still be longer and delay due to measures from suppliers is possible. The response team determines daily whether the response level is scaled up or down.

 

* The final end date depends on the date on which the government withdraws or relaxes the measures concerning the virus.

Download COVID-19 statement in pdf