English below

Interconnect volgt de ontwikkelingen rondom COVID-19 (het coronavirus) op de voet. Vanaf 5 juni 2021 dienen alle bezoekers van onze datacenters zich te houden aan onderstaande maatregelen. Door het betreden van onze terreinen gaat u akkoord met deze maatregelen.

Toegang

Interconnect accepteert tot nader bericht datacenterbezoeken van maximaal vier bezoekers per klant (inclusief engineers van derden). Spreekkamers zijn in overleg beschikbaar. Op de deuren van spreekkamers is de maximale capaciteit vermeld. U moet zich hier strikt aan houden.

Elke bezoeker moet zich houden aan de bekende maatregelen van het RIVM met betrekking tot COVID-19 en alle aanwijzingen van (het personeel van) Interconnect. Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.

Het is verplicht om binnen de publieke ruimtes in de gebouwen van Interconnect een mondkapje te dragen. U dient hierin zelf te voorzien.

Er wordt geen toegang verleend aan personen die:

  • Symptomen hebben die wijzen op aanwezigheid van COVID-19 (koorts, aanhoudend hoesten of kortademigheid);
  • En/of minder dan 14 dagen geleden in een erkend risicogebied zijn geweest (zie www.rivm.nl);
  • En/of in hun directe omgeving zijn geconfronteerd met koorts of de aanwezigheid van COVID-19;
  • En/of niet via de juiste weg zijn aangemeld voor een datacenterbezoek.

Response level

Het Interconnect response team heeft vier response levels geïdentificeerd. Per level is bepaald welke stappen nodig zijn om de (in)directe gevolgen van COVID-19 voor Interconnect te beperken. Momenteel is het derde niveau (aangepaste dienstverlening met extra veiligheidsmaatregelen) van kracht. Nieuwe klantaanvragen worden verwerkt, maar u dient rekening te houden met langere doorlooptijden en stagnatie door maatregelen vanuit leveranciers. Het response team bepaalt dagelijks of het response level wordt opgeschaald of afgeschaald.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over dit statement kunt u contact opnemen met de afdeling Risk & Compliance per telefoon (073-8800000) of e-mail (riskcompliance@interconnect.nl).


Interconnect closely monitors the evolving developments around COVID-19. From June 5 2021, all visitors of our data centers must comply with the following measures. By entering our sites you agree to these measures.

Access

Until further notice, Interconnect will only accept visits of up to four visitors per customer (including third-party engineers). Meeting rooms are available in consultation with Interconnect. Meeting rooms have a maximum capacity. You must adhere strictly to this capacity.

Every visitor must comply with the known government policy regarding COVID-19 and follow all directions given by Interconnect (personnel). Please disinfect your hands upon arrival.

It is mandatory to wear a face mask in the public areas of the Interconnect buildings. You must provide your own face mask.
Access will not be granted to persons who:

  • Have symptoms that indicate the presence of COVID-19 (fever, persistent cough, or shortness of breath)
  • And / or have visited a designated risk area in the last 14 days (see www.rivm.nl);
  • And / or have come into contact with fever or the presence of COVID-19 in their direct environment;
  • And / or are not properly registered for a data center visit.

Level of response

The Interconnect response team has identified four levels of response. For each level, steps are determined which are necessary to limit the (in)direct consequences of COVID-19 for Interconnect. Currently the third level (adapted services with extra security measures) is in force. Customer orders are still processed, but lead times will be longer and delay due to measures from suppliers is possible. The response team determines daily whether the response level is scaled up or down.

Contact

For questions and comments regarding this statement you can contact our Risk & Compliance department by phone: +31 73 88 000 00 or by e-mail: riskcompliance@interconnect.nl.