English below

Interconnect volgt de ontwikkelingen rondom COVID-19 (het coronavirus) op de voet. Vanaf 19 december 2021 dienen alle bezoekers van onze datacenters zich te houden aan onderstaande maatregelen. Door het betreden van onze terreinen gaat u akkoord met deze maatregelen.

Toegang

Interconnect hanteert momenteel geen nadere beperkingen in de groepsgrootte voor datacenterbezoeken. Wij vragen u onze datacenters enkel te bezoeken indien noodzakelijk en met zo min mogelijk personen. Spreekkamers zijn in overleg beschikbaar.

Elke bezoeker moet zich houden aan de huidige maatregelen van de overheid met betrekking tot COVID-19 en alle aanwijzingen van (het personeel van) Interconnect. Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren, geen handen te schudden en 1,5 meter afstand te bewaren.

Het is verplicht om binnen de openbare ruimtes van de gebouwen van Interconnect een mondkapje te dragen.

Er wordt geen toegang verleend aan personen die:

  • Symptomen hebben die wijzen op aanwezigheid van COVID-19 (koorts, aanhoudend hoesten of kortademigheid);
  • En/of in hun directe omgeving zijn geconfronteerd de aanwezigheid van COVID-19;
  • En/of niet via de juiste weg zijn aangemeld voor een datacenterbezoek.

Response level

Het Interconnect response team heeft vier response levels geïdentificeerd. Per level is bepaald welke stappen nodig zijn om de (in)directe gevolgen van COVID-19 voor Interconnect te beperken. Momenteel is het tweede response level actief: bedrijfsbrede response met extra veiligheidsmaatregelen. Nieuwe klantaanvragen worden verwerkt, maar u dient rekening te houden met langere doorlooptijden en stagnatie door maatregelen vanuit leveranciers. Het response team bepaalt dagelijks of het response level wordt opgeschaald of afgeschaald.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over dit statement kunt u contact opnemen met de afdeling Risk & Compliance per telefoon (073 8800 000) of e-mail (riskcompliance@interconnect.nl).

 


 

Interconnect closely monitors the evolving developments around COVID-19. From December 19 2021, all visitors of our data centers must comply with the following measures. By entering our sites you agree to these measures.

Access

Currently, Interconnect does not have any additional constraints regarding the number of visitors per customer. Please visit our datacenters only if necessary and with a limited amount of persons. Meeting rooms are available in consultation with Interconnect.

Every visitor must comply with the known government policy regarding COVID-19 and follow all directions given by Interconnect (personnel). Please disinfect your hands upon arrival, don’t shake hands and keep the appropriate 1,5 meter distance.

It is mandatory to wear a face mask in the public spaces in the Interconnect buildings.

Access will not be granted to persons who:

  • Have symptoms that indicate the presence of COVID-19 (fever, persistent cough, or shortness of breath)
  • And / or have come into contact with the presence of COVID-19 in their direct environment;
  • And / or are not properly registered for a data center visit.

Level of response

The Interconnect response team has identified four levels of response. For each level, steps are determined which are necessary to limit the (in)direct consequences of COVID-19 for Interconnect. Currently the second level (company-wide response with additional security measures) is in force. Customer orders are still processed, but lead times will be longer and delay due to measures from suppliers is possible. The response team determines daily whether the response level is scaled up or down.

Contact

For questions and comments regarding this statement you can contact our Risk & Compliance department by phone: +31 73 88 000 00 or by e-mail: riskcompliance@interconnect.nl